Bitulit

bitulit, mazanje, nanosenjeBitulit je hidroizolacioni materijal sa organskim rastvaračem. Primenjuje se kao hladan, prdhodni premaz i kao podloga u sistemu hidroizolacionih traka. Koristi se za izolaciju temelja, zidova, podova, ravnih krovova i terasa, i kao zaštita metala od korozije, drveta od vlage i vode i vodovodnih cevi.

Način primene i potrošnja:
Nanosi se u hladnom stanju, premazivanjem četkom ili valjkom, u jednom sloju na temperaturi iznad 10℃. Bitulit se pre i tokom upotrebe održava u tečnom stanju mešanjem. Površina mora biti suva i očišćna.
Potrošnja je zavisna od poroznosti podloge, i iznosi od 0,3 do 0,5kg/m2.

Pakovanje i skladištenje:
Bitulit se isporučuje pripremljen za upotrebu u hermetički zatvorenoj plastičnoj ambalaži od 5 i 10kg kao i u metalnim buradima od 200kg. Skladišti se i transportuje u originalnoj ambalaži u zatvorenom ili natkrivenom prostom, zaštićcnom od toplotc, varnica i otvorenog plamena. Rok upotrebe u originalnoj ambalaži je 12 meseci. Prilikom lagerovanja i transporta ambalažu držati u uspravnom položaju.

Tehnička svojstva i mere zaštite:
Tačka zapaljivosti bitulita po Markusonu iznosi 35℃. Vreme sušenja bitulia je 2-4 sata na otvorenom ili dobro provetravanom prostoru. Tokom upotrebe primeniti mere PP zaštite i HTZ mere pri radu sa zapaljivim materijalima. Cuvati od toplote, varnica i otvorenog plamena.

Ukoliko imate potrebu za korišćenjem(nanošenjem) bitulita pozovite 064/52-52-300 i informišite se.